View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
ip հեռախոսներ
Title (EN):
ip հեռախոսներ
Title (RU):
ip հեռախոսներ
CfT Id:
ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/01
CFT Unique ID:
2022/null/1
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Համալսարանի կարիքների համար ip հեռախոսների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
64211280-[en] ip հեռախոսներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22/02/2022 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
15/02/2022 00:49 - 17/02/2022 11:00
Tenders Opening Date:
22/02/2022 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] ip հեռախոսներ
Lot Name(2)
[2] ip հեռախոսներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
15/02/2022 11:08
Date of Awarding:
21/03/2022 13:07