View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
Ղեկավարի աթոռ
Title (EN):
Ղեկավարի աթոռ
Title (RU):
Ղեկավարի աթոռ
CfT Id:
ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/02
CFT Unique ID:
2022/null/3
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
համալսարանի կարիքների համար ղեկավարի աթոռների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
39111220-[en] բազկաթոռ` ղեկավարի
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
28/02/2022 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
21/02/2022 01:24 - 23/02/2022 11:00
Tenders Opening Date:
28/02/2022 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
21/02/2022 10:16
Date of Awarding:
17/03/2022 12:52