View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ
Title:
մեդալների ձեռքբերում
Title (EN):
մեդալների ձեռքբերում
Title (RU):
մեդալների ձեռքբերում
CfT Id:
ՃՇՀԱՀ-ԳՀԱՊՁԲ-22/04
CFT Unique ID:
2022/null/6
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
համալսարանի կարիքների համար մեդալների ձեռքբերում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
18511180-[en] մեդալներ, կրծքանշաններ
43411700-[en] ձուլման կաղապարներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
09/03/2022 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/03/2022 00:35 - 04/03/2022 12:00
Tenders Opening Date:
09/03/2022 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] մեդալներ, կրծքանշաններ
Lot Name(2)
[2] մեդալներ, կրծքանշաններ
Lot Name(3)
[3] մեդալներ, կրծքանշաններ
Lot Name(4)
[4] մեդալներ, կրծքանշաններ
Lot Name(5)
[5] ձուլման կաղապարներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
02/03/2022 10:25
Date of Awarding:
25/04/2022 11:44