View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն
Title:
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԵԽՑԾ-23/9-3» «ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ
Title (EN):
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԵԽՑԾ-23/9-3» INVITATION FOR THE ALLOCATION OF A GRANT ANNOUNCED FOR THE PURPOSE OF IMPLEMENTING THE PROJECT "PROVISION OF CHILD CARE DAY CARE SERVICES"
Title (RU):
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԵԽՑԾ-23/9-3» ПРИГЛАШЕНИЕ К ВЫДЕЛЕНИЮ ГРАНТА, ОБЪЯВЛЕННОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ДНЕВНОГО УХОДА ЗА ДЕТЯМИ»
CfT Id:
«ԱՍՀՆ-ԴՄ-ԵԽՑԾ-23/9-3»
CFT Unique ID:
2023/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՆԱՄՔԻ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐ
Procurement Type:
Services
Procedure:
Grant competition
CPV Codes:
99999999-դրամաշնորհային ծրագրեր
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/03/2023 15:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
16/02/2023 01:32 - 21/02/2023 15:00
Tenders Opening Date:
03/03/2023 15:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] Լոտ 1 -Գեղարքունիք
Lot Name(2)
[2] Լոտ 2 - Սյունիք
Lot Name(3)
[3] Լոտ 3 - Սյունիք
Lot Name(4)
[4] Լոտ 4- Երևան
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
16/02/2023 02:06
Date of Awarding: