Notice & Contract Documents

Show CfT Menu

CFT:

Workspace Information

Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/11 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգման համար դետալների և շինվածքների ձեռքբերում և տեղադրում
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing purchase and installation of equipment for repair of elevators in the administrative district of Arabkir, Yerevan for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приглашение об открытой процедуре по приобретению и установке деталей и оборудования для ремонта лифтов в административном районе Арабкир г. Ереван, для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/11
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
ԵՔ-ԲՄԱՊՁԲ-20/11 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգման համար դետալների և շինվածքների ձեռքբերում և տեղադրում
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
42418100-վերելակների մասեր
Inclusion of e-Auctions:
No
NUTS codes:
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/04/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
10/03/2020 14:08 - 15/04/2020 11:00
Tenders Opening Date:
20/04/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
30
Lot Name(1)
[1] 1. վՌեդուկտոր
Lot Name(2)
[2] 2. Տանող անիվ
Lot Name(3)
[3] 3. Ձգող սարք
Lot Name(4)
[4] 4. Ճոպան Փ-10,5մմ
Lot Name(5)
[5] 5. Ներդիր ռեզինով,
Lot Name(6)
[6] 6. Հակակշիռ զսպանակ,
Lot Name(7)
[7] 7. Հրամանի ապարատ
Lot Name(8)
[8] 8. Խցիկի պատեր և առաստաղ
Lot Name(9)
[9] 9. Կիսակցորդիչ մատիկներով
Lot Name(10)
[10] 10. Արագության սահմանափակիչ
Lot Name(11)
[11] 11. Ռելե ՀԿՁ-4
Lot Name(12)
[12] 12. Ճոպան Փ-7,8 մմ
Lot Name(13)
[13] 13. Ճոպան Փ-8,3 մմ
Lot Name(14)
[14] 14. Կախովի մալուխ
Lot Name(15)
[15] 15. Լինոլիում
Lot Name(16)
[16] 16. Կանչի ապարատ
Lot Name(17)
[17] 17. Հարկային փոխանջատիչ
Lot Name(18)
[18] 18. Գլխավոր էլեկտրաշարժիչ
Lot Name(19)
[19] 19. Սալնիկ
Lot Name(20)
[20] 20. վերելակի դռան փեղկերի երեսապատում
Lot Name(21)
[21] 21. էլ. Շարժիչ
Lot Name(22)
[22] 22. Կոնտակտոր ՄԿ-1
Lot Name(23)
[23] 23. Ռեդուկտոր ՌՉԼ-180
Lot Name(24)
[24] 24. Արգելակման կոճ
Lot Name(25)
[25] 25. Վերջնային անջատիչ ԲՊԿ -2011
Lot Name(26)
[26] 26. Պլաֆոն
Lot Name(27)
[27] 27. Փականի ձգան
Lot Name(28)
[28] 28. Շրիշակ
Lot Name(29)
[29] 29. Կարապիկ
Lot Name(30)
[30] 30. Կարապիկ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
10/03/2020 14:11
Date of Awarding:

Contract Document List

Addendum ID Title File Description Lang.
N/A Announcement on procurement of Providing purchase and installation of equipment for repair of elevators in the administrative district of Arabkir, Yerevan for the needs of the Yerevan municipality eng.doc EN
N/A приглашение Приглашение.docx RU
N/A Հրավեր ՀՐԱՎԵՐ.docx HY
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_5918798_1.xml N/A EN