View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/49 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об открытой процедуре по выполнение строительных работ для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/49
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45261124-[en] տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/06/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
23/04/2019 10:34 - 29/05/2019 10:00
Tenders Opening Date:
03/06/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
23/04/2019 10:46
Date of Awarding: