View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/55 Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի աստիճանավանդակների և ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Строительство лестниц и кабелей в Нубарашенском административном районе Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/55
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի աստիճանավանդակների և ճաղավանդակների կառուցման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
12/06/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
02/05/2019 08:38 - 07/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
12/06/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
02/05/2019 10:23
Date of Awarding: