View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/62 Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Капитальный ремонт дворовых площадок и игровых площадок в Арабкирском административном районе Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/62
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի բակային տարածքների և խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքների
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
18/06/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
07/05/2019 11:44 - 13/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
18/06/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
2
Lot Name(1)
[1] 1. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Օրբելի 4 և 6 շենքերի համատեղ բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2. Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Բաբայան 26 և 34 շենքերի համատեղ բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
07/05/2019 12:23
Date of Awarding: