View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/60 Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Հրազդան կիրճի մետաղական պատնեշի վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Реконструкция металлической плотины в Разданском ущелье Арабкирского административного района Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/60
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Հրազդան կիրճի մետաղական պատնեշի վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45421113-[en] մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում, բացառությամբ` դռների ― պատուհանների
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/06/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
16/05/2019 09:27 - 21/06/2019 11:00
Tenders Opening Date:
26/06/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
16/05/2019 10:16
Date of Awarding: