View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/71 Երևան քաղաքի Բագրատունյանց փողոցի 47 շենքի ճակատային պատերի ընթացիկ նորոգման, լվացման և քարերի մաքրման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Текущий ремонт фасадных стен, улица Багратунянц 47, Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/71
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Բագրատունյանց փողոցի 47 շենքի ճակատային պատերի ընթացիկ նորոգման, լվացման և քարերի մաքրման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45441190-[en] շենքի ճակատային մասի հետ կապված աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
04/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/05/2019 08:48 - 29/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
04/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
24/05/2019 11:37
Date of Awarding: