View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/58 Երևան քաղաքի Նոր Նորք շրջանի վարչական շենքի կաթսայատան սարքավորումների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Current renovation of the boiler equipment of the administrative building of Nor Nork district of Yerevan
Title (RU):
Текущий ремонт котельного оборудования административного здания Нор Норкского района Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/58
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Նոր Նորք շրջանի վարչական շենքի կաթսայատան սարքավորումների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
50531110-[en] կաթսաների վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/06/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
31/05/2019 11:22 - 05/06/2019 11:00
Tenders Opening Date:
10/06/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
31/05/2019 11:33
Date of Awarding: