View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/61 Երևան քաղաքի Դավթաշեն 1-ին թաղ. հ. 11, 12, 13, 14 և 15 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ
Title (EN):
Yerevan, Davtashen 1 blvd. h 11, 12, 13, 14 and 15 apartment buildings
Title (RU):
Благоустройство дворовых площадей многоквартирных домов № 11, 12, 13, 14 и 15 Давташен 1-й район г.Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/61
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Դավթաշեն 1-ին թաղ. հ. 11, 12, 13, 14 և 15 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
26/06/2019 10:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
18/06/2019 10:52 - 21/06/2019 10:30
Tenders Opening Date:
26/06/2019 10:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
18/06/2019 11:03
Date of Awarding: