View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/72 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Ремонт плоских крыш многоквартирных домов в административном районе Кентрон г.Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/72
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի հարթ տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45261124-[en] տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
02/07/2019 10:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
24/06/2019 10:54 - 27/06/2019 10:30
Tenders Opening Date:
02/07/2019 10:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
24/06/2019 11:05
Date of Awarding: