View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/71 Երևան քաղաքում ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приобретения работ по строительству и ремонту оросительных систем г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/71
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքում ոռոգման ցանցերի կառուցման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45231126-[en] ոռոգման խողովակաշարերի կառուցման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
25/06/2019 13:20 - 28/06/2019 10:00
Tenders Opening Date:
03/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] 1.Երևան քաղաքի Նուբարաշենի 11-րդ փողոցում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2.Երևան քաղաքի Նանսենի փողոցում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Երևան քաղաքի Գ. Նժդեհի փողոցում ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
25/06/2019 13:29
Date of Awarding: