View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/73 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Реконструкция скатных крыш многоквартирных домов в административном районе Кентрон Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/73
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45261124-[en] տանիքների վերանորոգման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
15/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/07/2019 13:01 - 10/07/2019 10:00
Tenders Opening Date:
15/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] 1. Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան փող. թիվ 31 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(2)
[2] 2.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Պարոնյան փող. թիվ 4ա բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(3)
[3] 3.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Աբովյան փող. թիվ 26բ բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(4)
[4] 4.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Հերացի փող. թիվ 16 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Lot Name(5)
[5] 5.Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Հանրապետության թիվ 71 բազմաբնակարան շենքի թեք տանիքի վերանորոգման աշխատանքներ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
04/07/2019 13:14
Date of Awarding: