View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/64 Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Major repairs of the lifts of multi-apartment buildings in Nubarashen administrative district of Yerevan
Title (RU):
Капитальный ремонт лифтов в Нубарашенском административном районе Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/64
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների հիմնանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
50751100-[en] վերելակների վերանորոգման ― պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
17/07/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/07/2019 11:44 - 12/07/2019 10:00
Tenders Opening Date:
17/07/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
08/07/2019 11:54
Date of Awarding: