View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/76 Երևան քաղաքի Հր. Քոչարի փողոցի՝ Վ. Փափազյան-Ն.Զարյան փողոցների միջև ընկած հատվածում մայթի կառուցման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Приобретения работ по строительству нового тротуара на отрезке улицы Гр.Кочара между улицами В.Папазян и Н.Зарьян г. Ереван
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/76
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Հր. Քոչարի փողոցի՝ Վ. Փափազյան-Ն.Զարյան փողոցների միջև ընկած հատվածում մայթի կառուցման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45221142-[en] ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
20/08/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
08/07/2019 16:26 - 15/08/2019 10:00
Tenders Opening Date:
20/08/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
08/07/2019 16:32
Date of Awarding: