View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/86 Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բակային տարածքների և միջբակային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Асфальтирование дворовых участков и межреберных дорог в Малатско-Себастийском административном районе Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/86
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի բակային տարածքների և միջբակային ճանապարհների ասֆալտապատման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45231187-[en] սալահատակման ― ասֆալտապատման աշխատանքներ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
22/07/2019 10:30
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
12/07/2019 12:36 - 17/07/2019 10:30
Tenders Opening Date:
22/07/2019 10:30
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
12/07/2019 13:04
Date of Awarding: