View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/72 Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վարչական շենքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Ремонт водопроводных и канализационных линий в подвале административного здания административного округа Шенгавит.
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-19/72
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի վարչական շենքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցի վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
45231119-[en] շինարարական աշխատանքներ ջրային ― կոյուղիների խողովակաշարերի համար
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
06/09/2019 10:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/07/2019 10:28 - 01/09/2019 10:00
Tenders Opening Date:
06/09/2019 10:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
26/07/2019 10:37
Date of Awarding: