View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/102 Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աստիճանների վերանորոգման աշխատանքներ
Title (EN):
Announcement on procurement of construction works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Ремонт лестниц в районе Кентрон административного района Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/102
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի տարածքում գտնվող աստիճանների վերանորոգման աշխատանքներ
Procurement Type:
Works
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
45611300-[en] այլ շենքերի, շինությունների հիմնանորոգում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
15/08/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
07/08/2019 11:35 - 10/08/2019 11:00
Tenders Opening Date:
15/08/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] 1.Սարյան 24ա հասցեում գտնվող աստիճանների վերանորոգում
Lot Name(2)
[2] 2. Սարյան 36 շենքի մոտ գտնվող աստիճանների վերանորոգում
Lot Name(3)
[3] 3.Սարյան 4 շենքի տարածքում գտնվող աստիճանների վերանորոգում
Lot Name(4)
[4] 4.Այգեստան 20 դպրոցի մոտ գտնվող աստիճանների վերանորոգում /Այգեստան 11 փ./
Lot Name(5)
[5] 5.Գ. Լուսավորիչ 15, 17 շենքերի մոտ գտնվող աստիճանների վերանորոգում
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
07/08/2019 11:45
Date of Awarding: