View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հիմնական միջոցների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/185
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing goods for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение товаров для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/185
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար հիմնական միջոցների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-19/185
Procurement Type:
Supplies
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
39111220-[en] բազկաթոռ` ղեկավարի
39121410-[en] սեղան` համակարգչի
39121520-[en] գրապահարաններ
39138110-[en] աթոռ մետաղյա
39138220-[en] աթոռ համակարգչային
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
03/09/2019 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
26/08/2019 17:51 - 29/08/2019 11:00
Tenders Opening Date:
03/09/2019 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
5
Lot Name(1)
[1] սեղան` համակարգչի
Lot Name(2)
[2] գրապահարաններ
Lot Name(3)
[3] բազկաթոռ` ղեկավարի
Lot Name(4)
[4] աթոռ մետաղյա
Lot Name(5)
[5] աթոռ համակարգչային
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
26/08/2019 17:55
Date of Awarding: