View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցների մայթերի վերանորոգման (սալիկապատման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/10
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/10
CFT Unique ID:
2019/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի փողոցների մայթերի վերանորոգման (սալիկապատման) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԲՄԾՁԲ-20/10
Procurement Type:
Services
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
30/01/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
13/12/2019 14:18 - 25/01/2020 11:00
Tenders Opening Date:
30/01/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
13/12/2019 14:54
Date of Awarding: