View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/39
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/39
CFT Unique ID:
2020/null/8
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար համակարգչային սարքավորումների ընթացիկ նորոգման և պահպանման ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/39
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
50111260-[en] էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ծառայություններ
50311120-[en] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
50311250-[en] պատճենահանող սարքերի պահպանման ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
23/01/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
16/01/2020 16:13 - 18/01/2020 12:00
Tenders Opening Date:
23/01/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
4
Lot Name(1)
[1] համակարգչային սարքերի պահպանման ― վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] պատճենահանող սարքերի պահպանման ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] էլեկտրական սարքերի վերանորոգման ծառայություններ
Lot Name(4)
[4] պատճենահանող սարքերի պահպանման ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
16/01/2020 16:35
Date of Awarding: