View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերում,ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/33
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing works for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Oбъявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/33
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերում,ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-20/33
Procurement Type:
Works
Procedure:
Open
CfT Involves:
A Public Contract
CPV Codes:
71241200-[en] նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
05/03/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
22/01/2020 14:34 - 29/02/2020 11:00
Tenders Opening Date:
05/03/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
22/01/2020 14:45
Date of Awarding:
27/03/2020 19:04