View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տեղեկատվական սպասարկման /տեղեկությունների հրապարակման/ ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/100
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/100
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տեղեկատվական սպասարկման /տեղեկությունների հրապարակման/ ծառայությունների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/100
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
92421100-[en] թերթերում հայտարարությունների տպագրման ծառայություն
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
10/03/2020 11:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
03/03/2020 09:29 - 05/03/2020 11:00
Tenders Opening Date:
10/03/2020 11:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
No
Date of Publication/Invitation :
03/03/2020 15:51
Date of Awarding: