View CfT Workspace

CFT:
Show CfT Menu
Name of Contracting Authority:
Երևանի քաղաքապետարան
Title:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Արաբկիր և Էրեբունի վարչական շրջանների եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/123
Title (EN):
Announcement on procurement of Providing services for the needs of the Yerevan municipality
Title (RU):
Объявление об процедуре котировок по приобретение услуг для нужд Мэрии г. Еревана
CfT Id:
ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/123
CFT Unique ID:
2020/null/10
Evaluation Mechanism :
Lowest Price
Description:
Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Աջափնյակ, Արաբկիր և Էրեբունի վարչական շրջանների եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ձեռքբերում ԵՔ-ԳՀԾՁԲ-20/123
Procurement Type:
Services
Procedure:
Request for Quotations
CPV Codes:
71351540-տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Inclusion of e-Auctions:
No
Estimated value (AMD):
Time-limit for receipt of tenders or requests to participate:
11/06/2020 12:00
Deadline for dispatching invitations:
Request for clarifications (from-to) :
04/06/2020 17:22 - 06/06/2020 12:00
Tenders Opening Date:
11/06/2020 12:00
One-phased submission or two-phased submission:
One phase
Contract awarded in Lots:
Yes
Number Of Lots:
3
Lot Name(1)
[1] Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(2)
[2] Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Lot Name(3)
[3] Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ
Tenders For Lots:
One or More Lots
Date of Publication/Invitation :
04/06/2020 15:50
Date of Awarding: